حساب کاربری من

ورود

عضویت

شما با ثبت نام در سایت مرکز نشر اسراء مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی، ایمیل و … را در اختیار شاپ قرار می دهید. در ادامه فعالیت در سایت مرکز نشر اسراء و تقاضا برای ثبت سفارش، شما نیاز به اضافه کردن مشخصات آدرس خود و تلفن های تماس خواهید داشت.

شما پس از ورود به سایت مرکز نشر اسراء ، به عنوان کاربر سایت مرکز نشر اسراء شناخته خواهید شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند تراکنش ها، پرداخت ها و اطلاعات فردی شما در اختیار سایت مرکز نشر اسراء خواهد بود. لازم به ذکر است که این موارد تنها موارد مورد استفاده در سایت مرکز نشر اسراء نخواهد بود.

سایت مرکز نشر اسراء اطلاعاتی از قبیل IP شما، اطلاعات کوکی ها و صفحات مشاهده شده توسط شما را نیز نگهداری خواهد کرد. از اینگونه اطلاعات تنها در موارد تبلیغاتی و یا تحویه محتویات متناسب با شما استفاده خواهد شد و در اختیار سازمان ها و افراد غیر از سایت مرکز نشر اسراء قرار نخواهد گرفت.
سایت مرکز نشر اسراء اطلاعات شما را اجاره نخواهد داد بجز در مواردی که شما از قوانین منعکس شده در بخش شرایط و ضوابط تخطی نموده و شاکی نسبت به عملکرد شما وجود داشته باشد.