فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 5، شماره 1 – شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1394

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. اخلاقِ مبتنی بر طبیعت در اندیشۀ علامه طباطبایی
صفحه 5-28
رحیم دهقان؛ امیر دیوانی

2. دیدگاه علامه‌طباطبایی دربارۀ عینیّت ارزش‌ها و حریّت در انگیزش اخلاقی براساس توحید اطلاقی
صفحه 29-46
حسن مرادی

3. ویژگی های موضوع علم اخلاق و دلالت های روش شناختی آن
صفحه 47-66
احمدحسین شریفی

4. درآمدی روش‌شناسانه بر نظریۀ عدالت در اقتصاد اسلامی
صفحه 67-90
سید مهدی معلمی

5. دیدگاه فخر رازی دربارۀ معیار حسن و قبح در گسترۀ افعال الهی؛ تأمّلی بر تفکیک معرفت‌شناسانۀ اخلاق الهی و بشری
صفحه 91-108
محمود صیدی؛ سید مصظفی موسوی اعظم؛ حسن اختر

6. تبیین تخالف نظر و عمل از دیدگاه فارابی و ابن سینا
صفحه 109-130
فتانه تواناپناه؛ نادیا مفتونی

7. وضع نظریۀ اخلاق در عصر مدرن؛ واکاوی نظریۀ اخلاق اصالت چارلز تیلور
صفحه 131-162
حسن بوژمهرانی