فصلنامه اخلاق وحیانی: دوره 9، شماره 2 – شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1398

مدیر مسئول
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر
مسعود آذربایجانی

دبیر تخصصی
هادی یساقی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی شماره

2. مبناگرایی در اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
صفحه 5-26
مجید ابوالقاسم زاده

3. تبیین وحیانی از اخلاق فضیلت به روایت قرآن کریم
صفحه 27-58
وحید دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی علیزاده

4. شیوه های تقویت انگیزش رفتار مطلوب در آیات قرآن و روایات اسلامی
صفحه 59-80
علیرضا شیرزاد؛ محمد کاویانی

5. تبیین نظری رابطه نیت با عملکرد سازمانی از منظر اسلام
صفحه 81-107
اسدالله احمدی؛ عبدالله توکلی؛ علی آقاپیروز

6. رویکرد غزّالی در تربیت اخلاقی عرفانی نفس و نقد آن از دیدگاه امام خمینی قدس سرّه
صفحه 109-129
محمد بهشتی

7. وظیفه گرایی خداگرا در اندیشه اخلاقی شهید صدر
صفحه 131-155
حسن لاهوتیان؛ بهروز محمدی منفرد