فصلنامه حکمت اسراء: دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 – شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1390

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. جامعیت کتاب الهی و انتظار متقابل دین و بشر
صفحه 7-11
آیت الله عبدالله جوادی آملی

2. دلالت‌های امنیتی انسان‌شناسی آیت الله جوادی آملی
صفحه 11-45
نجف لک‌زایی

3. مسئله آزادی در فلسفه سیاسی آیت الله جوادی آملی
صفحه 47-70
شریف لک‌زایی

4. صفات خبری در اندیشهٴ آیت الله جوادی آملی
صفحه 71-91
مصطفی سلطانی

5. فلسفه عرفان عملی
صفحه 93-115
محمد فنایی اشکوری

6. معنای زندگی به روایت حکمت متعالیه
صفحه 117-130
مسعود آذربایجانی

7. ارزش زندگی از دیدگاه ملاصدرا
صفحه 131-161
علیرضا دهقانپور

8. نظریهٴ فوق تجرد عقلانی نفس در حکمت سینوی
صفحه 163-187
عین‌الله خادمی؛ سیدعلی رضی‌زاده