فصلنامه حکمت اسراء: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. علم نافع و هویت ساز
صفحه 9-28
آیت الله جوادی آملی

2. علم و هویت
صفحه 29-36
حمید پارسانیا

3. فلسفه حکومت در عصر غیبت از منظر حکمت متعالیه
صفحه 37-52
مرتضی واعظ جوادی

4. تحلیل معرفت گزاره ای از منظر معرفت شناسی غربی و اسلامی با تأکید بر نقض گتیه
صفحه 53-79
سید محسن میری حسینی

5. خلافت انسان کامل درعرفان اسلامی
صفحه 81-103
اسدالله شکریان

6. تسنیم، سَنام معرفت قرآن
صفحه 105-128
علی اسلامی

7. رسالهٴ مثالیه نوریه (شیخ بهاء الدین محمد بن علی لاهیجی)
صفحه 129-172
احسان فتاحی اردکانی