فصلنامه حکمت اسراء: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. الاخلاق بین النظریه و التطبیق
صفحه 9-16
آیت الله جوادی آملی

2. تبیین برخی از مطالب منزلت عقل در هندسهٴ معرفت دینی
صفحه 17-40
آیت الله جوادی آملی

3. دیدگاه‌های غزالی درباره قاعدهٴ الواحد و نقد آنها
صفحه 41-63
سید محسن میری (حسینی)

4. معقولات ثانی در اندیشهٴ حکما
صفحه 65-94
مرتضی واعظ جوادی آملی

5. معرفت حق بر مبنای حکمت متعالیه
صفحه 65-94
سید محمد طباطبایی

6. فلسفه اسلامی در ایران معاصر
صفحه 111-143
محمد فنایی اشکوری