فصلنامه حکمت اسراء: دوره 10، شماره 2 – شماره پیاپی 32، پاییز و زمستان 1397

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی
شناسنامه علمی شماره اصل مقاله 493.37 K

2. ادله عقلی تجرّد نفس از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
صفحه 5-29
علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی

3. تحلیل وجودشناختی و معرفت‌شناختی بایستگی تزکیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه
صفحه 40-66
محمدعلی وطن دوست

4. نظریه ابن سینا درباره توحید صفاتی: وحدت مفهومی یا وحدت معنایی
صفحه 67-86
یارعلی کرد فیروزجایی

5. بررسی تمایز هستی‌شناسی یونانی و اسلامی؛ در بسترِ فلسفۀ ارسطو و ابن‌سینا
صفحه 87-110
سعیده امینی؛ حامد ناجی اصفهانی

6. بررسی تناسب صورت ادبی و معنای حکمی-عرفانی در دیوان فیاض لاهیجی
صفحه 111-136
اکرم عقیلی؛ سید مرتضی میرهاشمی

7. تأثیر اندیشه‌ی دیلتای بر فهم هایدگر متقدم از حیات و تاریخمندی آن
صفحه 137-163
مینا قاجارگر؛ علی اصغر مصلح؛ رضا دهقانی