فصلنامه حکمت اسراء: دوره 2، شماره 3 – شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1389

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. ویژگی‌های فلسفه و نسبت آن با علوم
صفحه 7-20
آیت الله جوادی آملی

2. تقریرهای برهان آنسلم در فلسفه جدید غرب
صفحه 21-37
حمید پارسانیا

3. امکان معرفت در قرآن کریم
صفحه 39-61
سید محسن میری (حسینی)

4. فلسفهٴ عرفان نظری
صفحه 63-83
محمد فنائی اشکوری

5. راه‌های راستی‌آزمایی در مکاشفات عرفانی
صفحه 85-95
علی شیروانی

6. مسئله «رؤیت» در حکمت متعالیه
صفحه 97-111
سید محمّد طباطبایی

7. مشروعیت، پیامد کلامی‌انگاری امامت
صفحه 113-137
ابوالفضل خراسانی