فصلنامه حکمت اسراء: دوره 3، شماره 1 – شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1390

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
صفحه 7-18
آیت الله جوادی آملی

2. امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 19-52
نجف لک‌زایی

3. مردم‌سالاری دینی در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 53-76
منصور میراحمدی

4. سعادت متعالیه از منظر آیت الله جوادی آملی
صفحه 77-93
رضا لک‌زایی

5. عدالت به مثابه تبعیت از حقیقت
صفحه 95-127
سید عبدالرئوف افضلی

6. فلسفه حقوق بشر از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 129-146
حمید پارسانیا

7. امکان معرفت تجربی به خدا در اندیشه اسلامی و حدود آن با تأکید بر دیدگاه صدرایی
صفحه 147-165
علی شیروانی