فصلنامه حکمت اسراء: دوره 6، شماره 3 – شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-175

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. هنر دینی از منظر علامه جوادی آملی
صفحه 5-25
حمید رضا خادمی؛ سید مسعود مسعودیان

2. اثبات واجب‌الوجود براساس فرض تسلسل: نگاهی به برهان ابن‌سینا و اقامه برهانی بدیع
صفحه 25-40
نفیسه اهل سرمدی؛ مرتضی طباطبائیان نیم آورد

3. بازنگری نوآوری حکیم سبزواری در باب حدوث عالم: حدوث اسمی
صفحه 41-56
حسینعلی شیدان شید؛ محمدهادی توکّلی

4. تفسیر انسان بر اساس حرکت جوهری
صفحه 57-78
مریم ملکوتی خواه؛ محمد تقی چاوشی؛ زهرا خزاعی

5. شناخت ابعاد وجودی انسان از نگاه ابن عربی و شنکره
صفحه 79-110
محمد مهدی علیمردی؛ محمد روحانی؛ طیبه نوحی

6. تبیین تمثیل دوم (اصل علیت) در نقد عقل محض
صفحه 111-132
محمدهادی حاضری؛ محمد محمدرضایی

7. جوهر به‌ مثابه امر واقعی در فلسفه لاک
صفحه 133-151
نازنین زهرا بیگدلی؛ ابراهیم موسوی؛ حامد شیواپور

ترویجی
8. کتاب شناسی: فلسفه عرفان: ذات‎گرایی و ساخت‏ گرایی
صفحه 152-168
نویسنده: راندولف ت. دیبل؛ مترجم: مهدی صدفی