فصلنامه حکمت اسراء: دوره 7، شماره 4 – شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1394

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی فصلنامه شماره 26 حکمت إسراء
صفحه 1-4

2. واکاوی مفهوم «دین» و«دینی» در نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 5-34
محمد علی اکبری؛ مرتضی واعظ جوادی

3. رهیافت سلبی صفات خدا از دیدگاه ابن‌سینا و توماس آکویینی
صفحه 35-54
حسن عباسی حسین آبادی

4. بررسی و نقد مسئله شر ازنظر الهیات پویشی با تأکید بر اندیشه هارتسهورن
صفحه 55-86
یداله رستمی؛ منصور نصیری

5. تبیین شناخت شناسانه علیّت در حکمت متعالیه
صفحه 87-112
محمّدرضا بهتاش؛ علی کرباسی زاده؛ یوسف شاقول

6. مقایسۀ زیبایی‌شناختی مراتب هستی در فلسفۀ فلوطین و سهروردی
صفحه 113-138
محمدعلی سلطان مرادی؛ یحیی بوذری نژاد

7. وجوه اشتراک و افتراق فکری هوسـرل و دکـارت
صفحه 139-174
سید محمد تقی شاکری