فصلنامه حکمت اسراء: دوره 9، شماره 1 – شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1396

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی شماره

2. بررسی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند
صفحه 5-41
حمیدرضا آیت اللهی

3. معیار و مصداق برهان صدیقین از نظر استاد جوادی آملی
صفحه 43-61
عسکری سلیمانی امیری

4. چیستی علم دینی با تاکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی
صفحه 63-92
حمید پارسانیا

5. مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مصباح یزدی و دکتر گلشنی
صفحه 94-127
نازیلا اخلاقی؛ مهدی حسین زاده یزدی

6. عرفان؛ روح اسلام
صفحه 129-161
علی اکبر هاشمی

7. نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح
صفحه 163-186
محمد حسن یعقوبیان

8. زندگی پس از مرگ
صفحه 189-237
هدایت علوی تبار