فصلنامه حکمت اسراء: دوره 9، شماره 2 – شماره پیاپی 30، پاییز و زمستان 1396

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه شماره

2. تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 5-35
ابوالفضل خراسانی؛ حمید پارسانیا

3. درآمدی بر مدرسه فلسفی استاد جوادی آملی
صفحه 37-62
میثم واثقی

4. ابن‌سینا؛ معانی وهمی و مسأله روی‌آورندگی
صفحه 63-92
آصف احسانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی

5. تحلیل قضایای منفصله منطق خواجه نصیرالدین ‌طوسی
صفحه 93-112
سیداحمد فقیه

6. جایگاه طبیعت در نظام هگل (آیا حقیقت، زمانمند است؟)
صفحه 113-128
محمد تقی چاوشی

7. ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا
صفحه 129-154
علیرضا منوچهریان؛ زهرا حامدی یکتا؛ حسین کلباسی اشتری