فصلنامه معارج، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر سید محسن میری

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. صفحات اول نشریه
صفحه 1-2

2. نزول وحی
صفحه 5-18
آیت الله جوادی آملی

3. رویکردی نوین در ترجمه بسمله با تحلیل ساختارهای زبانی آن از دیدگاه آیت ‏الله جوادی آملی
صفحه 19-50
محمد خامه گر

4. موطن اخذ میثاق ربوبیت از دیدگاه علامه جوادی آملی
صفحه 51-66
احمد جمالی

5. قرآن کریم به‏ مثابه منبع تفسیر
صفحه 67-82
محسن میری

6. نسبت مفهوم عقل در قرآن و روایات با عقل در فرهنگ و تاریخ اسلام
صفحه 83-112
حمید پارسانیا

7. اعجاز علمی قرآن در اندیشه آیت الله جوادی آملی
صفحه 113-134
احد داوری؛ حمیده شفیعی؛ سعیده آقائی اقدم

8. نظریۀ مطابقت کتاب تکوین و تدوین در دیدگاه علامه جوادی آملی (مبتنی بر تحلیل فلسفی ـ تفسیری اوصاف قرآن در قرآن)
صفحه 113-135
زهرا جوزی؛ مهدیه السادات مستقیمی