فصلنامه معارج، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1395

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر سید محسن میری

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. بررسی فطرت در قرآن
صفحه 5-20
آیت الله جوادی آملی

2. دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ نهاد انسان در قرآن (تفسیر آیه فطرت)
صفحه 21-40
مصطفی خلیلی

3. دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ رابطه تکوینی انسان و قرآن
صفحه 41-62
محمد علی دولت؛ علی محمدی آشنانی

4. مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی‌آملی درباره نزول دفعی قرآن
صفحه 63-78
کاووس روحی برندق؛ محسن فریادرس؛ خدیجه فریادرس

5. نزول دفعی قرآن: دیدگاه علامه‌طباطبایی، اشکالات آیت‌الله معرفت، پاسخ های آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 79-93
روح الله رزقی شهرودی

6. دیدگاه تفسیری آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ سیاق و نمودشناسی آن
صفحه 94-110
حسین شفیعی

7. بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن‌به‌قرآن براساس تفاوت دو مرحله تدبر و تبیین (تفسیر)
صفحه 111-129
محمد برزگر؛ محمود واعظی