فصلنامه معارج: دوره 2، شماره 1 – شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1395

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر سید محسن میری

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی دوفصلنامه شماره سوم

2. نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن
صفحه 5-32
علی مدبر (اسلامی)

3. کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی- اجتهادی
صفحه 33-56
محمد خامه گر

4. بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی
صفحه 57-80
کاوس روحی برندق؛ ابراهیم فرجی

5. برهان محبت : نگاهی دیگر به احتجاج ابراهیم علیه السلام بر توحید ربوبی
صفحه 81-98
محسن میری

6. ظرفیت نظریه‌ استعاره‌های مفهومی برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی»
صفحه 99-128
احمد شاکرنژاد

7. بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سوره مبارکه الناس و ترجمه فارسی آن بر پایه نظریه انسجام متن هالیدی و حسن
صفحه 129-140
غلامحسن اورکی؛ الخاص ویسی