فصلنامه معارج: دوره 2، شماره 2 – شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1396

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی

سردبیر:
دکتر سید محسن میری

۷,۰۰۰ تومان

اطلاعات کتاب

وزن280 g

1. شناسنامه علمی شماره

2. معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم
صفحه 5-32
علیرضا قائمی نیا

3. اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم
صفحه 33-61
محمد خامه گر

4. تحلیل شناختی مفهوم «آیه» در تفسیر تسنیم (با بررسی موردی پدیده‌های طبیعی)
صفحه 63-85
شیما حمیدی

5. تطبیق گونه های معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت الله جوادی آملی
صفحه 85-120
امیر بنی عصار

6. بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه علامه‌جوادی آملی با انگاره‌های زبان‌شناسی شناختی
صفحه 121-154
مریم نیلی پور

7. جایگاه تحلیل معناشناختی وحی در تفسیر تسنیم ( با تأکید بر رویکرد شناختی)
صفحه 155-170
منا فریدی خورشیدی